Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ reft /reft/
    (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) tàn phá
    cướp bóc, cướp đoạt, cướp giật
    trees reft of leaves
    những cây trụi hết lá