Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật ám chỉ, vậy nói đến

    * Các từ tương tự:
    referential