Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refection /ri'fekʃn/  

  • Danh từ
    bữa ăn lót dạ; bữa ăn nhẹ
    sự giải khát

    * Các từ tương tự:
    refectioner