Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recurring /ri'kə:riɳ/  

 • Tính từ
  trở lại luôn; lại diễn ra; có định kỳ
  (toán học) tuần hoàn
  recurring decimal
  số thập phân hoàn toàn

  * Các từ tương tự:
  recurring decimal