Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recuperation /riku:pə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự hồi phục
    sự thu hồi