Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rectification /rektifi'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự sửa cho đúng, đính chính
  the rectification of errors
  sự sửa sai lầm
  (hóa) sự tinh cất
  the rectification of alcohol
  sự tinh cất rượu
  sự nắn, sự chỉnh lưu (dòng điện)
  điều đã sửa, điều đính chính