Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reconsideration /ri:kənsidə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự xem xét lại; sự xét lại (quyết định…)