Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reconditeness /ri'kɔndaitnis/  

  • Danh từ
    tính chất tối tăm, tính chất bí hiểm, tính chất khó hiểu (vấn đề, văn...)