Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reciprocation /ri: siprə'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự trả, sự đền đáp lại, sự đáp lại
    (cơ) sự chuyển động qua lại (pit-tông)