Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recidivism /ri'sidivizəm/  

  • Danh từ
    sự tái phạm (tội)