Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

receptivity /ri:sep'tivəti/  

  • Danh từ
    như receptiveness
    (sinh vật) tính thụ cảm