Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

receptiveness /ri'septivnis/  

  • Danh từ
    tính dễ tiếp thu