Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recapitulation /ri:kæpit∫ʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    (cũng khẩu ngữ recap)
    sự thâu tóm lại