Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recalcitrance /ri'kænsitrəns/  

  • Danh từ
    tính ương ngạnh, tính cứng đầu cứng cổ