Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rebelliousness /ri'beliəsnis/  

  • Danh từ
    tính thích nổi loạn, tính thích dấy loạn
    tính bất trị