Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reachable /'ri:t∫əbl/  

  • Tính từ
    có thể với tới được