Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    vang đi vang lại
    tiếng reo hò của chúng vang đi vang lại khắp thung lũng