Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ravenousness /'rævinəsnis/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính phàm ăn
    cơn đói cào ruột