Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngốc nghếch, khờ dại, bông lông nhẹ dạ