Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rationality /ræ∫ə'næləti/  

  • Danh từ
    sự hợp lý