Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ratiocinate /ræti'ɔsineit/  

  • Nội động từ
    suy luận; suy l