Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rashness /'ræ∫nis/  

  • Danh từ
    sự liều; sự thiếu suy nghĩ
    I lent him £5 in a moment of rashness
    tôi đã cho nó vay 5 bảng trong một giây phút thiếu suy nghĩ