Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rapscallion /ræp'skæljən/  

  • Danh từ
    (cổ hoặc đùa)
    kẻ bất lương; tên vô lại