Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

randomly /'rændəmli/  

  • Phó từ
    [một cách] hú họa