Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ rancor)
    lòng hiềm thù, lòng hận thù
    feel full of rancour against somebody
    đầy lòng hiềm thù đối với ai