Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-fied) (thường ở dạng bị động)
    đâm nhánh, phân nhánh
    một hệ thống đường sắt phân nhiều nhánh