Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) kẻ chơi bời phóng đãng; kẻ trác táng
  Tính từ+ (rakehelly) /'reik,heli/
  chơi bời phóng đãng; trác táng

  * Các từ tương tự:
  rakehelly