Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bao đựng giẻ vụn (để dùng vá quần áo…)
    (nghĩa bóng) (số ít) mớ hỗn độn
    a rag-bag of strange ideas
    một mớ hỗn độn ý kiến kỳ quặc