Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

racialist /'rei∫əlist/  

 • Tính từ
  theo chủ nghĩa chủng tộc
  thù địch chủng tộc
  Danh từ
  người chủng tộc chủ nghĩa
  người thù địch chủng tộc