Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quidnunc /'kwidnʌɳk/  

  • Danh từ
    người hay phao tin bịa chuyện; người hay ngồi lê đôi mách
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người tọc mạch