Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bản chất, thực chất
    lý sự cùn; lời bắt bẻ sợi tóc chẻ tư