Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cối xay, quay tay
    pepper quern
    cối xay hạt tiêu