Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như bà hoàng; đường bệ
    một cử chỉ đường bệ
    (thuộc) bà hoàng, xứng đáng với một bà hoàng
    những cái áo dài xứng đáng với một bà hoàng