Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pyrexic /pai'reksiəl/  

  • Tính từ
    (y học) (thuộc) bệnh sốt
    bị sốt