Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) bệnh sốt; gây sốt
    để chữa sốt