Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc đảo chính

    * Các từ tương tự:
    putschist