Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

putrescent /pju:'tresnt/  

  • Tính từ
    đang thối rửa
    thối rửa
    a putrescent smell
    mùi của vật thối rữa