Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trò chơi ghim (của trẻ con)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đinh rệp
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điều tầm thường, điều nhỏ mọn