Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purblind /'pə:blaind/  

 • Tính từ
  mắt mờ, mù dở
  (nghĩa bóng) chậm hiểu, đần độn
  Ngoại động từ
  làm cho mắt mờ, làm cho mù dở
  làm đui mù, làm mù quáng

  * Các từ tương tự:
  purblindly, purblindness