Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punitively /'pju:nətivli/  

  • Phó từ
    [với mục đích] trừng phạt; [với mục đích] trừng trị