Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punishment /ˈpʌnɪʃmənt/