Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pungency /'pʌndʒənsi/  

  • Danh từ
    vị hắc, vị hăng; vị cay
    tính chua cay; tính cay độc (của lời châm biếm…)