Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pulsation /pʌl'sei∫n/  

  • Danh từ
    nhịp đập (tim)
    nhịp độ 60 nhịp đập mỗi phút
    the pulsation of the blood in the body
    nhịp đập của máu trong cơ thể