Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pulchritude /'pʌlkritju:d/  

  • Danh từ
    vẻ đẹp