Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) hùng mạnh, hùng cường