Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quyền lực; sức mạnh; uy lực