Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psychopathic /,saikəʊ'pæθik/  

  • Tính từ
    [thuộc] bệnh nhân cách
    bị bệnh nhân cách

    * Các từ tương tự:
    psychopathically