Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prudishness /'pru:di∫nis/  

  • Danh từ
    sự ra vẻ đoan trang