Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provable /'pru:vəbl/  

  • Tính từ
    có thể chứng minh, có thể chứng tỏ

    * Các từ tương tự:
    provableness