Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protract /prə'trækt/  

 • Động từ
  (chủ yếu dạng bị động) (thường xấu)
  kéo dài
  let's not protract the debate any further
  thôi ta đừng kéo dài cuộc tranh luận chút nào nữa
  trì hoãn kéo dài

  * Các từ tương tự:
  protracted, protractedly, protractedness, protractile, protractility, protraction, protractive, protractor